Neem maar de tijd om te groeien, te bloeien
met jouw blik en hart open
om tijdens het ontdekken
te beleven, verwonderen,
soms te verdwalen
en weet dat we in onze scholen
met je zullen meelopen.

Onze visie


Kiemkracht

onze identiteit

Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en Hij zat aan het meer. Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen, dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. Hij vertelde hen veel door middel van gelijkenissen: ‘Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad, en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig’. (Mattheüs 13,1-9)

° Scholengemeenschap De Zaaier omvat zes plattelandsscholen uit de gemeenten Houthulst, Lo-Reninge en Diksmuide. Sinds september 2016 vormen we een scholengemeenschap met één schoolbestuur. We profileren ons als katholieke dialoogscholen.

° Binnen onze scholengemeenschap zijn deze zes dorpsscholen gelijkwaardig (evenwaardig). Elke school streeft naar kwaliteitsvol, participatief onderwijs. Onze scholen zijn sterk verbonden met de lokale gemeenschap.

° De enthousiaste en betrokken teams staan open voor zinvolle, onderlinge samenwerking. Hierdoor stimuleren we groeikansen en versterken we de kwaliteit van elke school.

De goede aarde
ons aanbod

° De ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar staat centraal. Het leerplan
Zill is onze leidraad.

° We streven naar kwaliteitsvol onderwijs waarbij we een brede en harmonische ontwikkeling voor elk kind als doel voorop plaatsen. De leerlingen leren de complexe wereld rondom hen ontdekken en bekwamen zich om met engagement, kritische zin en creativiteit aan de slag te gaan. De leerlingen leren om te leven en wenden het geleerde zowel binnen als buiten de schoolmuren op een spontane manier aan. We benutten ten volle de kansen die onze landelijke context biedt.

° We zien het als een uitdaging om op zoek te gaan naar een gepaste en ontwikkelingsgerichte leer- en leefbegeleiding voor elk schoolkind. We houden rekening met de eigenheid van elke leerling en geloven rotsvast in hun groei- en ontwikkelingskansen.

Groeistof

onze aanpak

° Vanuit de scholengemeenschap ondersteunen we onze teams en medewerkers met het oog op kwaliteitsvol onderwijs vanuit hedendaagse onderwijsinzichten.

° We stimuleren het gemeenschappelijk denken en samenwerken als lerende organisatie. Dit doen we zowel op directie- als op leerkrachtenniveau. Zo zijn er schooloverstijgende personeelsvergaderingen, overlegmomenten, nascholingen. We bouwen lerende netwerken uit, bieden hospiteerbeurten aan, delen expertise …

Deze input kan elke school verder vanuit zijn eigenheid implementeren. De eigen visie en schoolgebonden context vormen het kader waarmee we aan de slag gaan.

° Vanuit het motto “De leerkracht doet ertoe!” zorgen we ervoor dat de leerkracht groeit in zijn professionaliteit, wat de maximale ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.

Vanuit het motto “ De leerkracht doet ertoe!” zorgen we ervoor dat de leerkracht groeit in zijn professionaliteit, wat de maximale ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.

Samen groeien

onze organisatie


° Het maandelijks overleg binnen (de cellen) van het school-bestuur en het frequent, doelgericht overleg met de directies zijn de ruggengraat van de organisatie van onze scholen-gemeenschap. Dit heeft als doel een open, efficiënt en ondersteunend beleid te voeren.

° We bewandelen de weg van de geleidelijkheid en stellen de eigenheid en de noden van elke school voorop.

° We centraliseren de personeelsadministratie en de boekhouding. Deze diensten werken onder leiding van de coördinerend directeur. Daarnaast heeft het school-bestuur oog voor de noden op vlak van schoolgebouwen en infrastructuur.


Bloeistof

onze zorg

° Onze belangrijkste opdracht is het stimuleren van het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen op school. Elk kind staat centraal.

° Weten dat we er niet alleen voor staan of een gevoel van (h)erkenning bij anderen zien, geeft ons de moed om bepaalde zorgen aan te pakken en ervoor te gaan.

° Binnen onze scholengemeenschap streven we ernaar om zoveel mogelijk materiaal, kennis, methodieken, ervaringen te delen met elkaar. Vanuit onze eigen zorgvisie op schoolniveau en school-eigen context gaan we op regelmatige basis in overleg. ‘Ik zit met een zorgvraag, jij luistert, wij gaan samen op weg’. We houden hierbij rekening met elkaars eigenheid, talenten, de draagkracht en het welbevinden. Wederzijds respect en vertrouwen vormen de basis van onze samenwerking. We grijpen ook kansen aan om ons te professionaliseren en zo onze blik continu te verruimen.